Sposoby gaszenia pozarow prezentacja

http://nadrukinacd.pl/erppolkas/enova365/enova365-kadry-place/

Pożary, które wyrastają w oddzielnych pomieszczeniach, o małej kubaturze najczęściej są gaszone przy zastosowaniu pary wodnej. Parę przyjmuje się w pomieszczeniach, w jakich objętość wynosi około 500 m3. Powinny wówczas żyć pomieszczenia szczelne. Para jako materiał gaśniczy tzw. "steam fire extinguishing" na otwartych powierzchniach nie prawdopodobnie stanowić zastosowana, ze względu na jej niezwykle mały ciężar właściwy, co miesza się na niezarabianie odpowiedniego stężenia gaśniczego.

Ponadto w sukcesu małych,ale nieszczelnych pomieszczeń zastosowanie pary gaśniczej także jest prawie wydajne i skuteczne.

Do najczęściej spotykanych pomieszczeń, w jakich bierze się parę wodną do zabezpieczenia i gaszenia pożarów są: suszarnie materiałów łatwopalnych oraz drewna, przepompownie produktów naftowych, kotły wulkanizacyjne, kolumny rektyfikacyjne oraz statki. Ten sposób gaśniczy daje się i do ugaszania pożarów ciał stałych, które nie mogą być ugaszone w końcu kontaktu z wodą.

Para wodna może żyć zarówno kierowana do gaszenia pożarów cieczy, których temperatura wynosi co najmniej 60°C. Gaszenie lub zabezpieczenia miejsca pożaru parą wodną będzie tymże szczególnie korzystne im wyższa będzie temperatura zapłonu cieczy.

Zastosowanie pary wodnej powoduje rozcieńczenie palnych alkoholi w dziedzinie spalania. Następuje i obniżenie stężenia tlenu do takiej wartości, przy której złe jest dalsze spalanie. W mieszaninie par i gazów w obrębie strefy spalania oraz zagrożenia pożarowego 35% stężenie pary wodnej powoduje zahamowanie procesu palenia i brak dalszej możliwości spalania.

Proces gaszenia jest daleko dużo efektywny przy użyciu pary nasyconej, która podawana jest pod ciśnieniem od 6 do 8 atmosfer.