Planeta ziemia film edukacyjny dla dzieci

Atmosfera, czyli powłoka gazowa otaczająca planetę Ziemię, pewno stanowić doceniona za niewybuchową lub wybuchową. Za niewybuchową uważana istnieje w pozycji, skoro nie prezentują w niej żadne czynniki wybuchowe, co umożliwia podawanie w niej całych standardowych produktów.

Ale za wybuchową, kiedy są w niej składniki w twarze gazu lub pyłu, które ewentualnie można przyjąć za wybuchowe. Atmosfera wybuchowa nazywana istnieje jednocześnie mianem strefy zagrożonej wybuchem. Wyznaczanie stref zagrożenia wybuchem robi się w oparciu o klasyfikację na zasadzie prawdopodobieństwa oraz momentu występowania atmosfery wybuchowej. Możemy więc mówić lub o palnych gazach, mgłach i parach palnych cieszy, albo o palnych płynach.

Pale gazy, mgły i pary palnych cieczy dają się na trzy strefy: - strefę 0 - ukazuje się tym, iż jest przestrzenią, w której stale pożądaj przez duże czasy występuje atmosfera wybuchowa zawierająca substancje palne pod postacią gazów, mgieł i par, - strefę 1 - w której te substancje palne są tylko czasami, w trakcie normalnego działania, - strefę 2 - w jakiej atmosfera wybuchowa nie występuje podczas prawidłowego działania, i gdy jest - uważa się przez krótki czas.

Natomiast palne płyny wyodrębniają takie dzielnice jak: - strefa 20 - w której atmosfera wybuchowa pod postacią obłoku palnego pyłu jest stale pożądaj przez duże okresy, - strefa 21 - w której obłok palnego pyłu może nastąpić okresami w trakcie prawidłowego działania, - strefa 22 - w jakiej obłok palnego pyłu nie trwa w trakcie normalnego działania, i jeśli wystąpi - broni się wyłącznie przez bliski czas czasu.

Występowanie stref zagrożenia wybuchem wymaga szczególnego przestrzegania norm zabezpieczenia i higieny pracy.