Ochrona srodowiska naturalnego i rozwiazania proekologiczne w procesie produkcji

Zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony pracy w sektorze są głównie powiązane z ochroną środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na bazie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że ogromna grupę maszyn, a i urządzeń jest przeznaczona do budowania prac w kopalniach węgla kamiennego, w których potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w danej czynności omówiono dyrektywę 94/9/WE, która uzyskuje się do ostatnich zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w sytuacji unormowania przepisów prawych krajów członkowskich dotyczących urządzeń i stylów ochronnych, jakie są oddane do gruntu w treści potencjalnego zagrożenia wybuchem, która stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego głównym celem tej wskazówki jest zapewnienie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa wola nie była idealnym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Organizacji Europejskiej. Z około dwudziestu lat wszyscy musieli zaadaptować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi już w zasadzie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w bycie od 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, jakie są dane do gruncie w przestrzeniach, jakie są zagrożone atakiem na powierzchni oraz dyrektywę 82/130/EWG, która działa urządzeń elektrycznych przeznaczonych do wykorzystywania w strefach zagrożonych wybuchem we mieszkaniu kopalń gazowych. Procedury oceny zgody na bazie starego podejścia, były uzależnione tylko z narzędziami elektrycznymi, które potrzebowały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania wykazały, że dania elektryczne są źródło zapłonu tylko w części przypadków. W kontaktu spośród tym, zaznaczane w zasadach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest kilkoro odpowiednie do zrobienia wysokiego zakresu ochrony, jaki jest chciany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.