Obowiazki pracodawcy sciaga

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w historii minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy, powiązanych z łatwością spotkania w tłu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w jakiego zakładzie używane są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do stworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w produkcie prawnym.

Explosion protection documents to list zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady postępowania w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz montuje na pracodawcę szereg obowiązków, jakich musi spełnić, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest zobowiązany do: - zapobiegania wytwarzaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę mieszkania i zdrowia pracowników.

Pracodawca musi zapewnić i przeznaczyć środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi liczyć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych technologii, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto chodzi w stanowisku pracy wydzielić odpowiednie powierzchni w strefie zagrożenia wybuchowego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do dania minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w rozporządzeniu. Dokument powinien być przygotowany przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego stanowiska pracy. Niebezpieczne stanowiska powinny być wystarczająco oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym obramowaniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do dania ewakuacji w sprawy, gdy dołączy do zagrożenia.