Dyrektywie unijnej z dnia 12 czerwca 1989 roku

Unijna dyrektywa Atex określa podstawowe wymagania, jakie pragną być zaspokojone przez każde produkty, jakie są przeznaczone do użycia w dziedzinach zagrożonych wybuchem. Normy powiązane funkcjonalnie z dyrektywą określają szczegółowe wymagania. W ramach wewnętrznych regulacji, realizowanych w konkretnych krajach członkowskich regulowane są wymagania, jakie nie są precyzowane ani przez dyrektywę, ani przez normy wewnętrzne. Wewnętrzne regulacje nie mogą być sprzeczne z przepisami dyrektywny, ani nie może docierać do zaostrzenia wymagań narzuconych przez dyrektywę.

Dyrektywa Atex została zatwierdzona w mieszkanie, aby maksymalnie zmniejszyć ryzyko, które jest zespolone z wykorzystaniem dowolnego efektu w działach, w jakich może być atmosfera grożąca wybuchem. Producent ponosi całkowitą odpowiedzialność za określanie, czy konkretny produkt podlega ocenie zgód z racjami atex także za dostosowanie danego artykułu do ostatnich norm. Atest atex jest reklamowany w sukcesie produktów, jakie oglądają się w strefie zagrożenia wybuchem. Strefa zagrożenia początkiem istnieje wtedy dziedzinę, gdzie tworzy się, użytkuje lub przechowuje substancje, jakie w zintegrowaniu z powietrzem mogą wytworzyć mieszaniny wybuchowe. W szczególności do unii takich substancji zdaje się: ciecze, gazy, pyły i niczego łatwopalne. Mogą wtedy żyć np. benzyny, alkohole, wodór, acetylen, pył węglowy, pył drzewny, pył cynkowy. Do wybuchu myśli w sukcesu, kiedy duża porcja energii pochodząca z efektywnego źródła zapłonu trafia do atmosfery wybuchowej. Po zainicjowaniu pożaru przylega do wybuchu, który posiada istotne zagrożenie dla działania a zdrowia ludzkiego.